-Ngày hết hạn nhận bài: 28/02/2019

-Ngày thông báo bài được chấp nhận: 02/04/2019

-Ngày đăng ký tham dự Hội thảo:08/04/2019

-Ngày tổ chức Hội thảo: 12/04/2019